यहाँहरुलाई तिरहुत गाउँकार्यपालिकामा हार्दिक स्वागत छ  

 

 

 

 

Slidder

hello . world

सूचना टाँस सम्बन्धमा वडा कार्यालय, सबै, प्रशासन कार्यालय सप्तरी, काे.ले.नि.का. सप्तरी

आर्थिक वर्ष: